บอกเล่า…เรื่องใบกำกับภาษี

ใบกำกับภาษีเป็นเอกสารทางการเงินที่ออกโดยธุรกิจหรือร้านค้าเพื่อแสดงการซื้อหรือการให้บริการแก่ลูกค้า โดยปกติแล้วใบกำกับภาษีจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ซื้อหรือใช้งาน รวมถึงราคาสินค้าและจำนวนภาษีที่ต้องเสีย

นี่คือข้อมูลเกี่ยวกับใบกำกับภาษีที่สำคัญ

01

ส่วนประกอบของใบกำกับภาษี

 • ชื่อและที่อยู่ของธุรกิจ: ระบุชื่อและที่อยู่ของธุรกิจหรือร้านค้าที่ออกใบกำกับภาษี
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: ระบุหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของธุรกิจที่ออกใบกำกับภาษี
 • วันที่และเลขที่ใบกำกับภาษี: ระบุวันที่และเลขที่ใบกำกับภาษีเพื่อระบุการทำธุรกรรม
 • รายละเอียดสินค้าหรือบริการ: ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ซื้อหรือใช้งาน เช่น ชื่อสินค้า, จำนวน, ราคาต่อหน่วย เป็นต้น
 • จำนวนเงินและภาษี: ระบุจำนวนเงินที่ต้องชำระรวมถึงจำนวนภาษีที่เสียในรายการ

02

การใช้ใบกำกับภาษี

 • เพื่อการบัญชี: ใบกำกับภาษีเป็นเอกสารสำคัญสำหรับการบันทึกบัญชีและรายงานทางการเงินของธุรกิจ
 • เพื่อชำระภาษี: ใบกำกับภาษีเป็นหลักฐานที่ใช้ในการคำนวณและชำระภาษีสินค้าและบริการ
 • เพื่อการสอบประมวลผล: ใบกำกับภาษีเป็นเอกสารที่สำคัญในการสอบประมวลผลรายได้และกำไรของธุรกิจ

03

ความสำคัญของการเก็บรักษาใบกำกับภาษี

 • การปฏิบัติตามกฎหมาย: การเก็บรักษาใบกำกับภาษีตามกฎหมายช่วยให้ธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • การตรวจสอบ: ใบกำกับภาษีเป็นหลักฐานที่สำคัญในกระบวนการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบจากหน่วยงานทางราชการ
 • การรับ