ข้อแตกต่างระหว่างบริษัทจำกัดกับหจก.

บริษัทจำกัด (Company Limited) และหจก. (ห้างหุ้นส่วนจำกัด) เป็นรูปแบบของธุรกิจที่เป็นที่นิยมในการก่อตั้งธุรกิจในประเทศไทย แต่ว่ามีความแตกต่างกันดังนี้:

บริษัทจำกัด

Company Limited

  • บริษัทจำกัดเป็นรูปแบบของบริษัทที่มีการจำหน่ายหุ้นเพื่อเป็นทุนจดทะเบียนและใช้ชื่อของบริษัทเป็นตัวระบุธุรกิจ เช่น ABC Company Limited
  • มีนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้น ซึ่งหุ้นของบริษัทจะแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ์ โดยผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมตัดสินใจและส่วนแบ่งผลกำไรตามร้อยละที่ระบุ ส่วนผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์มีสิทธิ์เพียงในเรื่องการรับประกันเงินทุน

หจก.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

  • หจก. เป็นรูปแบบของธุรกิจที่เป็นห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนภายใต้ชื่อของห้าง ไม่มีการจำหน่ายหุ้นให้กับบุคคลภายนอก
  • ผู้ประกอบการที่เป็นหุ้นส่วนในหจก. มีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมในการบริหารงานและตัดสินใจในธุรกิจ โดยส่วนแบ่งผลกำไรจะแบ่งตามสัดส่วนหุ้นที่เป็นของแต่ละผู้ถือหุ้น
  • หจก. มักจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง และมักใช้สำหรับธุรกิจที่ไม่มีความซับซ้อนมากเช่น ร้านค้าหรือธุรกิจบริการขนาดเล็ก

สรุป: การเลือกใช้รูปแบบธุรกิจระหว่างบริษัทจำกัดและหจก. ขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะธุรกิจที่คุณต้องการก่อตั้ง ซึ่งแต่ละรูปแบบมีข้อดีและข้อเสียต่าง ๆ ที่คุณควรพิจารณาตามความเหมาะสมและความต้องการของธุรกิจของคุณ